Licitatii Publice

Home > Licitatii Publice

Licitatii Publice

Consultanţa oferită de STRATA in materie de Antreprize Publice cuprinde  principalele sectoare:

 1. Lucrari
 2. Servicii
 3. Furnizări

Societatea se ocupă pentru propria clientela – firme publice şi private, administrații publice, unităţi sanitare locale –  de profile juridice şi administrative conexe realizării de lucrări publice prin antreprize, concesiune, project financing, general contracting şi in alte forme prevăzute de normativa in materie de Lucrări Publice.

Asistenţa juridico-administrativă oferită de STRATA se referă la toate fazele procesului, de la încredințare la recepție.

In aceasta zona Strata furnizează:

 • asistenţă in faza de individualizare a procedurii de adjudecare
 • întocmirea de caiete de sarcini, capitole speciale, adrese de invitație şi documentația necesară pentru efectuarea licitației
 • asistenţă in faza de pre-calificare şi de licitație
 • asistenţă on-line pentru răspunsul la întrebările formulate de concurenți sau de stația contractantă
 • întocmire procese verbale
 • comunicări intre stația contractantă şi concurenți
 • verificarea îndeplinirii cerințelor contractanților
 • stipularea contractului

In cadrul activității de gestiune a proceselor de realizare au o deosebită importanţă serviciile efectuate de Strata pentru obținerea acordurilor şi autorizațiilor necesare pentru asigurarea caracterului de șantier şi posibilitatea de efectuare a lucrărilor, intre care:

 • recunoașterea preliminară a sarcinilor, a programelor şi a intervențiilor publice operând in zonele interesate de executarea lucrărilor;
 • asistenţă finalizată pentru îndeplinirea procedurilor eventual necesare pentru obținerea Evaluării de Impact Ambiental;
 • asistenţă necesară pentru elaborarea şi întocmirea actelor administrative şi prezentarea documentației necesare pentru îndeplinire respectiv formalităţi administrative la toți subiecții interesați de realizarea intervențiilor, de asemenea pentru întocmirea actelor necesare pentru eventuala participare la Conferințe de Servicii şi la formalizarea de Acorduri de Program. In acest cadru Strata procedează:
  • la analizarea, cu Clientul, a formalităților procedurale necesare pentru realizarea integrală a lucrării şi pentru rezolvarea problematicilor conexe;
  • la individualizarea şi enumerarea, in baza cartografiei proiectului şi a eventualelor studii de Impact Ambiental, toate Organele având competenţă in raport cu lucrările de realizat;
  • la activarea contactelor şi dezvoltarea acordurilor, împreună cu Clientul şi conform indicațiilor sale, cu Organele interesate pentru certificarea cerințelor documentației şi informației administrative a acestora;
  • la furnizarea suportului şi asistenţei pentru Client in contracte şi in acordurile cu Organele pentru toate activitățile specifice de documentație şi informație a Organelor interesate. Asistenţa cuprinde, conform indicațiilor care vor fi date de Client, şi întocmirea  actelor administrative şi prezentarea lor la Organele interesate;
 • asistenţă şi suport pentru Client in timpul Conferințelor de Servicii;
 • asistenţă şi suport pentru Client pentru îndeplinirea activităților administrative necesare pentru realizarea deciziilor asumate in sediul  Conferinței de Servicii şi/sau Acordurile de Program;
 • asistenţă şi suport pentru Client pentru acordurile cu Organele interesate de asemenea realizarea activităților administrative necesare pentru îndeplinirea deciziilor luate la momentul Conferinței de Servicii sau de Acorduri de Program;
 • asistenţă şi suport necesare pentru raporturile cu subiecții emitenți de alte servicii şi gestionari de infrastructuri; întocmirea schemelor de acord pentru interferenţe şi pentru mutarea serviciilor şi infrastructurilor, inclusiv verificarea documentației administrative pregătitoare şi îndeplinirea tuturor respectivelor proceduri, exclusă orice activitate tehnico-economică

STRATA furnizează acțiune de suport pentru desfășurarea Conferințelor de Servicii şi pentru stipularea de Acorduri de program prin:

 • identificarea normativei cu caracter de procedură;
 • convocarea şi realizarea conferinței de servicii şi/sau acord de program;
 • pregătirea actelor administrative necesare (convocare, invitație, scrisori de transmitere a schițelor la organele participante şi interferenți, document informativ de trimis organelor participante şi interferenți cuprinzând  scheme ilustrative, program de desfășurare a conferinței, fişe de înregistrare şi diverse formulare);
 • evaluare juridico-administrativă a documentelor şi a actelor produse de subiecți participanți şi soluția eventualelor problematici;
 • întocmire proces verbal al lucrărilor;
 • suport pentru administrațiile participante la conferință pentru acordurile  preliminare cu organele şi subiecții interesați;
 • studiul şi pregătirea actelor de consens al subiecților participanți;
 • asistenţă şi suport juridico-administrativ la preşedenţie şi la Secretariatul conferinței;
 • gestiunea raporturilor pentru problematicile cu caracter juridico-administrativ cu subiecții interesați.

Dacă Clientul este obligat să procedeze la încredințarea lucrărilor, in totalitate sau in parte, subiecților terților, STRATA furnizează asistenţă funcțională:

 • la pregătirea de avize, caiete de sarcini şi scrisori de invitație;
 • la examinarea analitică, sub profile substanțiale şi formale, a documentației prezentate de firme sau grupări pentru precalificare sau adjudecare, cu elaborarea criteriilor de apreciere de adoptat şi evidențiind toate posibilele elemente de relevanţă, cu respectiva completare a fişelor individuale de detaliu;
 • la constituirea şi gestiunea unei baze de date pentru formare şi actualizare a listelor firmelor sigure, de asemenea pentru gestiunea precalificării şi a licitațiilor;
 • asistenţă pentru fazele licitației şi de încredințare, şi, in special, la pregătirea tuturor schițelor necesare pentru a proceda la licitații, la respectivele adjudecări şi încredințări ale lucrărilor şi furnizări, inclusiv pregătirea actelor contractuale necesare, de asemenea a celor necesare in scopul verificărilor antimafie.

In această zonă STRATA asigură:

 • gestiunea administrativă a procedurilor de aservire şi de expropriere;
 • întocmirea formularelor necesare;
 • asistenţă pentru prevederi de ocupare, pentru punerea in posesie şi pentru determinarea indemnizațiilor;
 • asistenţă la stipularea actelor de cesiune voluntară;
 • gestiunea precontenciosului.

In această zonă STRATA furnizează asistenţă pentru:

 • individualizarea subiecților destinatari ai obligațiilor de siguranţă;
 • întocmirea documentației pentru contracte de antrepriză şi de lucrări ;
 • indicarea prevederilor pentru proiectarea locurilor de muncă;
 • aplicarea normelor in materie de prim ajutor;
 • individualizarea formalităților prevăzute de normativă (registru accidente, ședințe de siguranță, vizita mediului de lucru) şi delegarea funcțiunilor in materie de accidente ;
 • formarea personalului;
 • intervenții structurale şi organizatorice pentru îndeplinirea obligațiilor angajatorului;
 • pregătirea ordinelor de serviciu ale angajatorului ;
 • evaluarea riscurilor;
 • asistenţă la programul de aplicare al măsurilor de siguranță;
 • verificarea formalităților tehnico-administrative.

In cadrul acestor raporturi, STRATA asigura asistenţă şi consultanţă pentru:

 • predarea lucrărilor şi întocmirea actelor de către Dirigintele de Șantier ;
 • corespondenţa cu executantul;
 • examinarea observatiilor;
 • întocmirea actelor adiționale la contract;
 • pregătirea acordurilor amiabile;
 • acte extrajudiciare.

De o relevanţă specială este aportul de specialitate pe care STRATA îl poate furniza pentru:

 • recunoașterea documentelor;
 • examinarea juridico-administrativă a posibilelor controverse şi a soluțiilor alternative;
 • rapoarte de instrucțiuni ;
 • scheme de corespondenţă.

Documente utile