Asistenţă pentru Firme

Home > Asistenţă pentru Firme

Asistenţă pentru Firme

Rolul dinamic al Uniunii Europene, creșterea concurenţei şi descentralizarea administrativă impun firmelor să se doteze cu instrumente de suport de specialitate in raport cu Administrația Publică.

In acest context STRATA desfășoară activitate de asistenţă pentru firme pentru:

STRATA furnizează asistenţă funcțională la participarea la licitații:

 • analiza conținutului avizelor, caietelor de sarcini şi scrisorilor de invitație;
 • screening, sub profile substanțiale şi formale, a documentației de prezentat pentru precalificare sau adjudecare, şi evidențiind toate posibilele elemente de relevanţă;
 • asistenţă pentru fazele licitației şi de încredințare, cu relevanţă specială in pregătirea tuturor schițelor necesare pentru a proceda la licitații, la respectivele adjudecări şi încredințări ale lucrărilor şi furnizărilor, inclusiv analizarea schițelor contractuale, de asemenea ale celor necesare in scopul verificărilor antimafie

Cu specifică referire la activitățile de gestiune ale proceselor de realizare, STRATA furnizează multiple servicii aferente raporturilor interne ale Clientului care angajează lucrarea, intre care:

 • consultanţă şi asistenţă pentru rezolvarea problematicilor juridico-administrative aferente constituirii de Grupări Temporare, Consorții, Societăţi de Consorții; pregătirea actelor necesare; asistenţă in tratativele finalizate cu constituirea instrumentului asociativ;
 • asistenţă aferentă gestiunii afacerilor interne ale Grupărilor Temporare, Consorțiilor şi Societăţilor de Consorții şi in raporturile acestora cu Firmele care fac parte, inclusiv îndeplinirea funcțiunilor de secretariat ale organelor de conducere ale acestor Organisme;
 • examinarea sau pregătirea oricărui document emis de organele de conducere ale Grupărilor Temporare, Consorțiilor şi Societăţilor de Consorții, inclusiv examinarea şi pregătirea actelor de încredințare internă a acestora;
 • consultanţă şi asistenţă in problematicile de natură legală, comercială, de impozitare şi administrativă proprie a Grupărilor Temporare, Consorțiilor şi Societăţilor de Consorții.

Serviciile furnizate de STRATA se referă, de asemenea, la raporturile cu  Beneficiarul lucrării şi se extind, in special:

 • la consultanţa juridico-administrativă referitor la întocmirea actelor de negociere cu Beneficiarul, inclusiv asistenţă la momentul stipulării;
 • la studiul şi la pregătirea schemelor actelor şi a corespondenţei având caracter juridico-administrativ necesare Clientului pentru gestiunea  raporturilor cu Beneficiarul (sau Concedent).

STRATA furnizează asistenţă cu caracter juridico-administrativă necesară pentru definirea diverselor faze de proiect, ocupându-se in special de:

 • examinarea, sub profilul juridico-administrativ şi al conformității la dispozițiile in vigoare in materie, a proiectelor preliminare, definitive şi executive;
 • asistenţă şi suport in îndeplinirea procedurilor finalizate cu obținerea Evaluării de Impact Ambiental (directiva V.I.A.);
 • întocmirea (sau examinarea) documentelor in aspectele lor administrative, cu excluderea părții tehnice si de proiect;
 • in cac de încredințare de atribuții profesionale către terți, asistenţă la tratative şi pregătirea eventualelor acte de încredințare;
 • consultanţă şi asistenţă pentru rezolvarea de chestiuni specifice juridico-administrative şi contractuale apărute la momentul definirii proiectelor.

Dacă Clientul este obligat să procedeze la încredințarea lucrărilor, in totalitate sau in parte, către subiecți terți, STRATA furnizează asistenţă funcțională:

 • la pregătirea de avize, caiete de sarcini şi scrisori de invitație;
 • la examinarea analitica, sub profile substanțiale şi formale, a documentației prezentate de firme sau grupări pentru precalificare sau adjudecare, cu elaborarea criteriilor de apreciere de adoptat şi evidențierea tuturor  posibilelor elemente de relevanţă, cu respectiva completare a fişelor de detaliu;
 • la constituirea şi gestiunea unei baze de date pentru formarea şi actualizarea listelor firmelor sigure de asemenea pentru gestiunea precalificării şi a licitațiilor;
 • asistenţă pentru fazele licitației şi de încredințare, şi, in special, la pregătirea tuturor schițelor necesare pentru a proceda la licitații, la respectivele adjudecări şi încredințări ale lucrărilor şi furnizărilor, inclusiv pregătirea actelor contractuale necesare, de asemenea a celor necesare in scopul verificărilor antimafie.

Specializarea firmei STRATA asumă importanţă in activitățile şi in serviciile aferente fazei de gestiune a lucrărilor. In acest cadru, sunt furnizate următoarele prestații:

 • gestiunea formalităților administrative, punând la dispoziția Clientului său o adecvata Structură specializată de suport – dimensionată in acord cu exigentele evidențiate şi – capabilă să asiste Clientul in raporturile cu  subiecți terți, şi procedând, conform necesitaților, la întocmirea studiilor şi  avizelor şi la aprofundarea problematicilor derivate;
 • asistenţă şi suport pentru Client in raporturile specifice cu birourile care exercita funcțiuni de Diriginte de Șantier, de Inginer Şef şi/sau Supraveghere;
 • asistenţă şi suport pentru Client in eventuala activitate de Diriginte de Șantier desfășurată de acesta; in special, studiul actelor aferente acestei funcțiuni (procese verbale de predare, suspendare, terminare, acte de depunere, ordine de serviciu) şi asistenţă in completarea acestora; examinare şi asistenţă pentru realizarea actelor contabile, cu referire la profile juridico-administrative şi de interpretare contractuală; asistenţă juridico-administrativă pentru rezolvarea problemelor apărute in  gestiunea activității Dirigintelui de Șantier;
 • asistenţă pentru Client la momentul recepției, cu specială referire la completarea documentelor de competenţă aferente fazei de recepție, la eventuala pregătire a rapoartelor despre aspectele juridico-administrative ale acestei recepții ;
 • examinarea corespondenţei intercurente cu subcontractanți şi terții in general şi asistenţă in formularea răspunsurilor la cereri;
 • elaborarea datelor aferente variației preturilor pentru actualizări sau revizia preţurilor şi pregătirea schițelor revizuite;
 • elaborarea datelor pentru gestiunea contabilității lucrărilor;
 • elaborarea computerizată a datelor pentru programe şi a bugetului de lucrări şi verificarea abaterilor;
 • elaborare şi actualizare a datelor aferente contractelor, cu pregătirea de fişe-tip conținând, pentru fiecare contract, elemente structurale şi de cost şi toate elementele apte a focaliza stadiul de executare a fiecărei  intervenții.

Serviciile acordate de Strata sunt aferente de asemenea şi activităților şi aspectelor colaterale strict momentului de execuție şi gestiune al lucrărilor. Sub acest profil serviciile furnizate de STRATA constau in:

 • consultanţă şi asistenţă pentru Client pentru raporturile cu Organele interesate in lucrări (Regiuni, Primării, Ministere, Pompieri, Autorităţi sanitare, Suprantendenţe, etc.), pentru aprobări, concesiuni in construcții, autorizații, autorizări sau permise necesare, inclusiv cele necesare pentru mutarea serviciilor, traversările publice şi private, descărcarea de materiale, etc.;
 • gestiunea administrativă a procedurilor de expropriere; cererea, la subiecții competenți, a prevederilor de ocupare si expropriere; asistenţă in punerea in posesie şi in determinarea indemnizațiilor; examinarea condițiilor pentru plată sau depunerea acestora;
 • se ocupă de proceduri până la stipularea cesiunii voluntare sau la emiterea decretului de expropriere.

In acest moment delicat, STRATA asigura consultanţă şi asistenţă:

 • pentru identificarea eventualelor situații de fapt şi de drept de a constitui baza pretențiilor susceptibile a fi acționate faţă de Beneficiari, inclusiv consultanţă şi asistenţă pentru înscriere, actualizare, discutare şi analizare a rezervelor; 
 • in cadrul procedurilor de acord amiabil activate;  
 • pentru rezolvarea controverselor sau a disputelor in faţa Comisiei  Consultative Tehnice; 
 • aferent contenciosului nejurisdicţional eventual început de terți faţă de societate. 

In ceea ce privește serviciile legale interne, STRATA furnizează:

 • suport pentru organizarea şi structurarea acestora, eventual şi in outsourcing
 • suport pentru gestiune arhivă proceduri şi contencios; 
 • interfața cu avocați externi delegați pentru eventualul contencios jurisdicțional, cu colectarea şi pregătirea materialului necesar pentru acte şi memorii; 
 • pregătirea de avize ca suport al deliberărilor şi determinărilor organelor societăţii. 

Documente utile